KOSTNADER OCH AVGIFTER

Det finns många olika typer av kostnader och avgifter som kan uppstå när man fraktar gods.
Utöver själva kostnaden för själva frakten så uppstår oftast ett antal kostnader och avgifter både i avsändarland och i mottagarland, dessa kan variera enormt mellan olika länder i världen. I listan nedan har vi försökt samla olika typer av kostnader med förklaringar som beskriver vad de egentligen innebär.

ADR Fee Avgift för farligt gods (transporttillägg) för biltransporter
Aden Piracy Surcharge Kostnad som inkluderar bl.a. ökade försäkringskostnader och ökade bränslekostnader p.g.a. man måste köra med högre fart när man passerar ut/ in i Röda Havet genom Adenviken för att undvika piratattacker.
BAF BAF (Bunker Adjustment Factor) avspeglar kostnaden för bunker (drivmedel) och sätts normalt månad för månad.
Bomkörning Kostnad som uppstår när transportör har fått i uppdrag att hämta gods/ container men godset inte är klart och transportör får åka därifrån utan gods/ container och återkomma en annan tid.
BR Siscarga En typ av föranmälan av import till Brasilien.
CA ACI (Advance Commercial Information), en typ av föranmälan av import till Kanada.
CA Navcan Fee En statlig avgift i Canada på all import/Export.
CAF CAF (Currency Adjustment Factor) avspeglar fluktuationerna mellan alla valutor ett rederi har att hantera på en viss trade och sätts normalt månad för månad.
Congestion fee Kostnad för väntetid att komma in i en hamn p.g.a. för stort antal fartyg i relation till antalet tillgängliga kajplatser.
Crosstrade Handling Fee Administrativ avgift för crosstrade-sändningar.
Customs Clearance Tulldeklarering utförd åt kund av DHL .
Dangerous goods/DGF Fee Avgift för farligt gods.
Demurage (Rederiets kostnad), avser den tid en container står inom ett hamnområde efter att antalet fria dagar gått ut.
Destination THC Terminal handling Charge. Kostnad för att transportera container mellan bil/järnväg och fartyg på ankomstdestinationen
Detention (Rederiets kostnad), avser den tid en container är ute hos kund efter att antalet fria dagar gått ut.
Direktförtullning
Om kunden inte är registrerad hemtagare hos tullverket så måste förtullning ske innan kunden får införa varorna.
Doc Turnover Fee Överlåtelseavgift
Dragning - container
Kostnad för transport av container till eller från hamn.
Kombitransport - När container transporteras på vanlig lastbil som även transporterar styckegods, ej tidsbaserad.
Chassi - När container dras med dragbil och separat containerchassi.
SIMA - Dragning av container som sker med en bil som kan lyfta av containern och ställa den på marken.
ED export Exportklarering som DHL har utfört åt kund.
FSH - Fuel Surcharge

Bränsletillägg

Handling/ Administrative handling fee Kostnad för tjänsten som DHL utför vid frakt av kundens gods.
Hemtag Förenklat förfarande för import till Sverige. DHL gör hemtag för kundens räkning.
HK Airport Bridge Toll Fee Broavgivt i Hongkong eftersom flygplatsen ligger på en ö.
HK Heavy Lift Surcharge Avgift för kranlyft i Hongkong.
HWS (Heavy Weight Surcharge) Vanligt förekommande till/från Far East/India. Anledningen är att det periodvis är tyngre last som skeppas vilket påverkar fartygens lastförmåga negativt. Man kan inte lasta så många container som man har plats för eftersom den tunga lasten gör att man når fartygets viktbegränsning innan man når volymbegärnsningen.
IMO Extra kostnad för att transportera farligt gods med sjöfrakt. IMO (International maritime Organization)är organisationen som ger ut koderna för farligt gods. Vi använder denna beteckning i dagligt tal för att definiera godsslag sjö som är klassat som farligt gods.
IN Service Tax Avgift på lokala kostnader i Indien.
ISPS (International Ship and Port facility Security) En avgift till följd av ökade säkerhetskrav och försäkringskostnader. Finns såväl för fartyget i sig som för hamnarna godset går mellan.
JP Consumption Tax Avgift på lokala kostnader i Japan.
Kurir Kostnad för dokument som skickas till en mottagare med en kurir istället för vanlig post.
Lastning / Stuffning av container Lastning av container utförs av DHL anlitad terminal.
Legalisering Vissa destinationsländer kräver att leverantörens dokument måste vara godkända via en neutral part. Om kund inte hanterar denna legalisering själv kan DHL utföra detta.
Lossning av container Lossning av container utförs av DHL anlitad terminal.
Low Sulphur Surcharge Extrakostnad för att redaren måste använda lågsvavlig olja inom Europa. Kravet på lågsvavlig olja hänför sig till Marpol-konventionen och trädde i kraft för Sveriges del 1 september 2006.
MX AMS En typ av föranmälan av import till Mexico.
Panama Canal Surcharge Rederier som går genom Panamakanalen måste betala en avgift för att få gå igenom kanalen.
Peak Season Surcharge Tilläggskostnad rederiet tar ut under perioder när tillgången på lastutrymme är lägre än efterfrågan.
Planhyra Avigift som utgår om container står i hamn över fri tid.
Plastning av pall Kostnad för att plasta in pall som extra skydd under transporten.
Porteo Varuhamnavgift i ankomsthamn. Gäller främst Chile, Equador och Peru.
Röntgenavgift/Screening Fee/X-Ray Fee Kostnad för röntgen av gods.
Speditionsavgift Kostnad för tjänsten som DHL utför vid frakt av kundens gods.
Statistiskt nummer Avgift per statistiskt nummer på import deklarationen.
Suez Surcharge Rederier som går genom Suezkanalen får betala en avgift för att gå igenom kanalen.
Terminalavgift - container Kostnad för att transportera container mellan bil/järnväg och fartyg.
Terminalavgift - styckegods Kostnad för hantering av styckegods på terminal.
Transitering, T1 Om gods som inte har införtullats i ankomsthamn, transporteras inom landet eller genom landet till annat land, skall en transitering (speciellt tullförfarande) genomföras.
Tulldeklarationsarvode Kostnad för tulldeklaration import utförd av DHL.
Tvåstegsförtullning Kostnad för om kunden önskar att DHL skall göra den slutliga förtullningen efter att hemtag har utfärdats.
Upphämtning - styckegods Upphämtning och transport av styckegods till hamn/ flygplats. Transport via bil som dirigeras av åkeri beroende på upplägg enligt deras totala upphämtningsvolym och adresser.
Extrabil - Om kund inte kan leverera sitt gods via ordinarie bilar så måste en sepratat bil anlitas för att transportera enbart den aktuella sändningen.
US - AMS (Automated Manifest System) En typ av föranmälan av import till USA.
US - Bond Fee
Licenskostnad för anlitande av autoriserad Broker Continous bond i USA.
US - CUC (Containe Usage Charge)
Kostnaden för att använda rederiets chassi vid dragning i USA.
US - ISF (Importer Security Filing)
Importer Security Filing; importören ansvarar för att en full registrering av kommande import skall vara Tullmyndigheten i USA tillhanda 24 timmar innan godset lastas på oceanfartyg som anländer för lossning i USA.
US - Tri axel Avgift i USA. Payload (godsets vikt) är över ett visst antal ton. Kan variera mellan delstater/ hamnar, 17 ton kan ses som ett riktmärke
US AES - Export Customs Clearance
Avgift i USA. Elektronisk Anmälan vid Export till mottagarlandets tull.
US APF - Airport Transfer Fee Avgift i USA. Tas ut på mottagarflygplats.
US TSF - Terminal Service Fee Avgift för terminalhantering i USA.
Utkörning - styckegods Utkörning av styckegods från hamn/flygplats till mottagare av godset. Transport via bil som dirigeras av åkeri beroende på upplägg enligt deras totala upphämtningsvolym och adresser.
Extrabil - Om kund inte kan leverera sitt gods via ordinarie bilar så måste en sepratat bil anlitas för att transportera enbart den aktuella sändningen.
Utläggsersättning
Kostnad för om DHL lägger ut avgifterna mot tullverket.
Warrisk Krigsrisktillägg, tas ut under en period då det är ökad krigsrisk för ett områden, bl.a. beroende på att rederiets försäkringskostnad ökar markant.
Varuhamnsavgift Kostnad för att hålla hamnen öppen, farledsavgift och som varier mellan hamnarna.
Wharfage Varuhamnavgift i ankomsthamn. Gäller främst USA (HOU och MIA).
Väntetid
Lastning hos kund tar längre tid än den fria lastningstid som ingår i offererat pris.