Nyheter

Uppdatering gällande containertransporter i USA

02 mars, 2018

Med anledning av den kritiska situationen som vi upplever gällande vägtransporter av containers i USA kommer här en andra uppdatering på läget.

Det råder fortsatt ett enormt tryck på vägarna, inte minst på grund av ovanligt stor efterfrågan men framför allt saknas för närvarande kapacitet på grund av brist på ELD-utrustning, chaufförer och chassin. Svårast är det att hitta åkare som accepterar längre körsträckor (så kallade ”long-hauls”).

De områden där vi just nu upplever störst förseningar (+7 dagar) är följande:

Montreal
Detroit
Chicago
Minnesota
Kansas City
Baltimore
Philadelphia
Savannah
Charleston
New Orleans
Houston

Med anledning av detta väntas det inte bara uppstå kostnadsökningar för att säkerställa själva vägtransporten under våren, containrar som står i depå över 48 timmar drabbas av ”storage” och ”demurrage”-kostnader vilka dessvärre är bortom vår kontroll och kommer belastas fraktbetalade part.

Vi uppmanar berörda kunder att ta kontakt med sin slutkund och sin kontaktperson på DHL för att diskutera möjliga lösningar för att minimera kostnadspåverkan under denna extrema situation. Detta blir i synnerhet viktigt i de fall exportören ombesörjer transporten hela vägen till dörr.

Direktanlöpet till Göteborg ställs in vecka 9

23 februari, 2018

2M ställer tyvärr in sitt direktanlöp i Göteborg även vecka 9. Fartyget MSC Erica är sent in till Europa och Göteborg hoppas därför över för att inte oceanfartyget ska komma ur fas allt för mycket. Precis som vecka 7 så kommer den svenska lasten att lossas på kontinenten och tas med feederbåt det sista benet.

Vi på DHL beklagar den korta framförhållningen och återkommer med ny ETA så snart vi har klarhet i hur försening detta resulterar i.

Direktanlöpet till Göteborg ställs sannolikt in vecka 7

28 januari, 2018

Det har den senaste tiden varit dåligt väder i såväl Kina som i Sydostasien vilket lett till att flera oceanbåtar är sena in till kontinenten.

Ett av dem är 2M’s fartyg MSC Oscar som i dagsläget är schemalagt att anlöpa Göteborg 13/2. Fartyget väntas bli åtminstone 3-4 dagar sent in till Europa vilket gör att Maersk redan nu aviserar att man sannolikt behöver ställa in anlöpen i Göteborg, Århus och Bremerhaven.

Om detta sker väntas den svenska importlasten lossas i Wilhemshaven och tas med feederbåt den sista biten. Vi följer förstås detta på nära håll och återkommer med ny ETA så snart vi vet hur stor påverkan blir.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight

Viktig information gällande containertransporter i USA

23 januari, 2018

Vi upplever just nu en kritisk situation och stora förseningar i USA när det gäller vägtransport av containers. Detta påverkar i dagsläget samtliga aktörer och spås fortsätta göra det en tid framöver.

Det som vi framför allt ser en omedelbar effekt av är den nya lag som trädde i kraft 17/12 och som kräver sändare på lastbilarna för att registrera kör- och arbetstider. Detta är ett skifte från analogt till digitalt som industrin fortfarande inte anses redo för och lagen har varit föremål för stor debatt under det gångna året.

Denna nya lag träder nu i kraft under en tid då brist på containerchassin och chaufförer sedan tidigare redan är en utmaning i många områden, precis som köbildning (congestion) även förekommer i flera hamnar och/eller depåer.

Sammantaget gör detta att man idag behöver en framförhållning på uppåt 7-12 dagar innan containern kan lämna hamn/ramp för vidaretransport till dörr. Då den fria tiden i hamn eller vid ramp i regel bara är 48 timmar i USA medför detta kostnader för ”storage” och ”demurrage” i många fall, vilket vi som speditör tyvärr är tvungna att debitera vidare på slutkund eller fraktbetalande part.

Vi jobbar nära våra kollegor och leverantörer i USA för att minimera påverkan för våra kunder och vill redan nu passa på att uppmana tullklarerande part (i de fall det sköts av tredje part) att omgående börja göra införtullningen vid ankomst hamn istället för vid ankomst ramp, för att på så vis undvika så mycket av dessa kostnader som möjligt.

Vid frågor kring specifika sändningar eller upplägg tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på DHL för vidare dialog.

Ola Möllersten
Director Ocean Freight

Nyhetsbrev jan 2018

11 januari, 2018

Marknadsinformation flygfrakt och övergång till NSAB 2015

Under 2017 har vi sett en tillväxt av den globala efterfrågan på flygfrakt. I stort sett samtliga marknader har en två siffrig tillväxt, och vi att det nu fortsätter även in i 2018.

Industrin går bra och behovet av snabba leveranser är stort. Internethandeln ökar explosionsartat vilket ytterligare tillför stora volymer som transporteras med flyg. Stor efterfrågan tillsammans med en återhållsam tillväxt av kapacitet innebär att marknadssituationen kommer att bli mer ansträngd under 2018 än tidigare år. DHL Global Forwarding ligger långt fram i planeringen och vi säkrar kontinuerligt upp kapacitet för att vi skall kunna tillgodose våra kunders behov. Den stora efterfrågan kommer dock att påverka våra priser vilket innebär att vi behöver göra vissa justeringar under året.

Utvecklingen av oljepriserna har gjort att vissa flygbolag inför en separat bränsleavgift och nivån på avgiften är väldigt varierande. DHL Global Forwarding kommer under januari månad att införa ett eget bränsletillägg (Fuel Surcharge) samt även ett separat säkerhetstillägg (Security Surcharge). Detta för att du som kund enkelt kan räkna ut din frakt oberoende av valet av flygbolag.


Vi implementerar NSAB 2015

Den 15 januari 2018 kommer våra allmänna uppdragsvillkor att justeras från att tidigare ha innefattat NSAB 2000 till att istället innefatta NSAB 2015 (NSAB = Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser).

Du hittar våra uppdaterade allmänna uppdragsvillkor och NSAB 2015 här och på vår hemsida.

Lägesrapport import inför det kinesiska nyåret 22-dec

22 december, 2017

Efter ett par månader av överkapacitet och nedåtgående priser från Asien till Europa noterar vi nu att trycket börjar öka på bokningarna inför det kinesiska nyåret. I dagsläget bedömer vi att den verkliga rushen drar igång från och med vecka 3 för att sedan pågå till och med nyårsledigheterna som detta år infaller vecka 8.

Vi rekommenderar med anledning av detta en framförhållning på minst tre veckor från bokning till avgång under januari och februari för att inte riskera förseningar.

Priserna rör sig med anledning av detta även uppåt under december och mycket talar för att rederierna får igenom ytterligare prishöjningar från och med 1 januari. Vi följer förstås denna utveckling på nära håll och räknar med att ha våra offerter klara och uppdaterade tidigt under vecka 1.


Ola Möllersten
Ocean Freight Director Sweden

Information flygfrakt 20-dec

20 december, 2017

Kapacitetsbegränsningar och Förseningar vid Större Flygplatser i Europa

Under de senaste veckorna har det uppstått avsevärda förseningar till och från våra viktigaste flygfraktsmarknader.

En stor orsak till förseningarna är den stora ansamlingen av gods i våra större fraktnav, framför allt på Frankfurts flygplats och det gäller särskilt den hantering som går via leverantören Frankfurt Cargo Services GmbH (FCS) där strejkaktioner har pågått. FCS hanterar frakt åt mer än 60 flygbolag, inklusive några stora asiatiska flygbolag. Strejken är sedan förra veckan avblåst men de har fortfarande en stor back log som successivt rensas bort.

Vi arbetar givetvis nära våra tyska kollegor för att så snabbt som möjligt minska den back log som uppstått. Dock går det långsamt och det är en stor utmaning i och med att utrymmet är begränsat och vi har väldigt långa väntetider för bilar som ska hämta gods på terminalen.

Vi arbetar kontinuerligt med att dirigera om våra transporter via andra europeiska flygplatser för på så sätt undvika att ytterligare volymer kommer in via Frankfurt. Situationen förbättras stadigt men tyvärr men vi ser det kommer påverka ledtiderna även in i början på nästa år.


Gert Nilsson
Air Freight Director Sweden

Nyhetsbrev från DHL Global Forwarding – November 2017

13 november, 2017

Hållbarhetsarbete hos Deutsche Post DHL Group

Deutsche Post DHL Group (DPDHL) är en av världens största arbetsgivare med över 500 000 anställda globalt. Att vara ett av världens största logistikföretag och en av världens största arbetsgivare ger oss ett särskilt stort ansvar och en skyldighet att bedriva ett ansvarsfull företagande det vill säga att vi har en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen.

Då vi anser att våra medarbetare är nyckeln till vår framgång har vi integrerat våra värderingar i vår affärsstrategi och vårt mål är att vara en referens för ansvarsfullt företagande. DPDHL har under många år varit partner till FN och för oss är det självklart att vi stödjer FNs samtliga hållbarhetsmål. Många aspekter i hållbarhetsmålen är integrerat i vårt ”Living Responsibility” program, men i huvudsak fokuserar vi på 5 av FN:s hållbarhetsmål.

Anledningen till detta är att de speglar vår kärnverksamhet där vi har kompetens och där kan bidra till en positiv utveckling av de globala utmaningarna. Inom DPDHL har vi delat in dessa 5 mål i tre fokusområden som vi kallar GoTeach, GoHelp och GoGreen.

GoHelp
GoHelp är DPDHL:s program för katastrofhjälp där vi tillsammans med strategiska arbetspartners som FN:s utvecklingsprogram (UNDP) ,FN:s kontor för humaniträa bistånd (OCHA) och TECHO bistår med vår expertis och kunskap.
Idén med GoHelp kom ifrån våra medarbetare efter jordbävningen i Iran 2003 där DHL-anställda på plats vittnade om kaoset att få ut hjälpsändningar. År 2004 stod vi redo att för första gången skicka ut vårt eget ”Disaster Response Team” till flygplatser runt om i världen för att organisera logistiken och transporter av humanitära hjälpsändningar. Det första uppdraget skedde i samband med tsunamin i Indiska oceanen. Sedan 2004 har vårt GoHelp program utvecklats och idag tillhandhåller vi Workshops för att utbilda flygplatsanställda och representanter för myndigheter i regioner som är utsatta för naturkatastrofer genom vårt Get Airports Ready for Disaster (GARD) program och sedan 2010 stödjer vi TECHO, en ideell organisation som bland annat bygger evakueringsbostäder åt familjer i utsatta områden som förlorat sina hem och ägodelar i naturkatastrofer.

GoTeach
Som en av värdens största arbetsgivare förlitar vi oss på människor. Det är våra medarbetares färdigheter som leder oss mot långsiktig framgång. Det ligger därför i vår strategi att säkerställa utbildningsmöjligheter och anställbarhet bland ungdomar. Vi vet att utbildning ger både barn och vuxna en bättre chans i livet.

Vårt GoTeach program drivs av tanken att varje barn, oavsett föräldrarnas socioekonomiska status, ska ha tillgång till utbildning av god kvalitet. Våra medarbetare inom DPDHL stödjer ungdomar genom att vara mentorer i sin övergång från skola in i arbetslivet genom att dela sina erfarenheter och motivera dessa unga individer men även genom att finansiera våra utvalda samarbetspartners SOS barnbyar och ”Teach for All”.

Inom DPDHL har vi även upprättat ett ”Upstairs” program där vi i 116 länder runt om i världen stöttar våra medarbetares barn att uppnå en högre utbildningsnivå. Under en treårsperiod får stipendiater ett ekonomiskt bidrag till skolmedel och utöver detta erhåller individen även ett mentorskapsstöd från en av våra anställda.

Go Green
Som världens största logistikleverantör anser vi att vi har ett stort inflytande och ett stort ansvar när det gäller att minska/undvika utsläpp av växthusgaser och lokala luftföroreningar.
2008 blev vi den första globala aktören i logistikbranschen att etablera ett klimatskydds-mål. Att förbättra vår koldioxid effektivetet med 30 % jämfört med 2007. Detta mål uppnåddes år 2016- fyra år tidigare än planerat! Vilket vi är mycket stolta över.
För att stödja den globala ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader lanserade vi därför ett nytt klimatskyddsmål under 2017 ” Zero Emission by 2050” som innebär att våra logistikrelaterade utsläpp ska vara noll år 2050.

Uppdaterat regelverk från tullmyndigheten i Thailand

Vi vill uppmärksamma er på att tullmyndigheten i Thailand har uppdaterat sitt regelverk och inför krav på godsmärkning både fysiskt och i medföljande dokumentation. Förändringen träder i kraft på all sjö- och flygfrakt med avgångar från och med den 13 november 2017 och gäller både export och import till/från Thailand.

Förändringen innebär att allt gods och alla dokument som är relaterade till sändningen måste innehålla identisk märkning, detta inkluderar:

• HBL/HAWB
• Kommersiell faktura
• Förpackningslista
• Det fysiska godsetPositiv utveckling av koldioxideffektivitet

DHL Global Forwarding uppdaterar årligen de utsläppsfaktorer som används i beräkningen av våra emissionsrapporter och i våra interaktiva system (Carbon Calculator). 2017 års emissionsfaktor gällande kolidoxidekvivalenter återspeglar således utvecklingen på marknaden. Nedan beskrivs i korthet utvecklingen på flyg och sjöfrakt gällande koldioxideffektivteten.

Sjöfrakt
På global nivå visar återigen sjöfrakt en positiv utveckling där effektiviteten ökat med ca 3 % i jämförelse med förra årets siffror. Jämfört med tidigare år är effektivitetsförbättringen dock mera måttlig och trenden kommer troligen att fortsätta.
På handelsregionsnivå är bilden mer differentierad. Panamakanalens expansion har bidragit till en effektivitet ökning till och från Amerika med upp till 20 % medan effektivitetsökningen till och från Asien ligger runt 7 %. Övriga handelsregioner visar små eller inga effektiviseringar främst pga. att hastigheterna ökat något för att minska ledtiderna.

Flygfrakt
Flygmarkanden påvisar en stark ökning i efterfrågan på över 10 %, medan den tillgängliga fraktkapaciteten endast ökade med 3,6 % under första halvåret 2017 vilket ledde till högre fyllnadsgrader hos de leverantörer som används av DHL Global Forwarding. En annan positiv nyhet är att flygbolagen fortsätter att flygbolagen forsätter att ersätta sina flottor med nya och mer effektiva flygplanstyper som t.ex. Airbus A350-900XWB, den mest bränsleeffektiva flygplanstypen på marknaden. Våra leverantörer använder i allt högre grad denna typ av flygplan vilket resulterar i en övergripande förbättring i koldioxideffektivitet med 6 %.

Information inför EU-toppmötet i Göteborg 16-17 November

09 november, 2017

Information inför EU-toppmötet i Göteborg 16-17 November

Nästa vecka står Sverige värd när representanter från EU:s medlemsländer samlas i centrala Göteborg för att diskutera arbetsvillkor & tillväxt. I samband med detta kommer trafiken kraftigt att påverkas då delar av Göteborg tidvis kommer att stängas av.

Trafiken mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg påverkas periodvis från torsdag 16/11 kl. 12.00 till och med fredag 17/11 kl. 18.00 medan trafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen periodvis påverkas fredagen den 17/11 mellan kl. 07.00 och kl. 18.00.

Trafiken kommer även tillfälligt stängas av i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets delegationer till och från boende och möte. Exakta tider & färdvägar kommer inte att kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl utan polisen kommer i samverkan med Trafikkontoret Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik att informera om det aktuella trafikläget före och under aktuella dagar.

Vi vill i och med detta varna för att det kommer uppstå störningar även för containertransporter över Göteborgs hamn under dessa dagar och att merparten av dessa sannolikt kommer behöva planeras om till efter helgen. Det kommer tyvärr inte gå att garantera tider eller leveranser varken under torsdagen eller fredagen.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight, DHL Global Forwarding Sverige


Information sjöfrakt 20 OKT

20 oktober, 2017

Uppdatering gällande congestion fee i de svenska hamnarna


Då det operationella läget i hamnarna på den svenska östkusten avsevärt förbättrats och feederbåtarna numera kan lasta/lossa inom sina normala fönster har rederierna börjat ta bort sina congestion-avgifter längs östkusthamnarna både för import och export. Vi gör därmed även detsamma gentemot våra kunder och räknar med att avgiften ska vara helt utfasad inom kort.

Notera dock att i nuläget och tills vidare gäller fortsatt USD 100/TEU i congestion-avgift över både Göteborg och Helsingborg.

Situationen i Göteborgs hamn har blivit allt mer stabil sedan sommarens turbulens, dock är det viktigt att ha med sig att produktiviteten i Göteborgs hamn i nuläget ligger på uppskattningsvis 60-65% av sin normala förmåga efter att natt- & helgskiften försvunnit. Detta resulterar i en servicenivå som fortsatt är både oförutsägbar och begränsad. Den utdragna konflikten är inte löst och utmaningarna är ännu många, även om man med försiktig optimism kan konstatera att det fungerat allt bättre och bättre den senaste tiden.

I Helsingborg fortsätter den positiva utvecklingen i takt med att Göteborgs hamn återfår de volymer som tillfälligt hamnade i Helsingborg under sommaren. Det är vår förväntan att samtliga aktörer även här slopar sina congestion-tillägg inom kort.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight, DHL Global Forwarding Sverige